Skip to main content

We Are Hiring

Ang lahat ng kwalipikadong aplikante ay inaanyayahang mag-apply at sila ay makatatanggap ng pantay na konsiderasyon anuman ang edad, kasarian, status, relihiyon, etnisidad, may kapansanan, buntis, kaugnayan sa pulitika, kulay o iba pang katangiang protektadon ng batas.
#eeopp
#hrmoculion

Official Website of Culion Municipality, Province of Palawan